Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich! Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy! Szanowni Rodzice! Kochani Uczniowie!


„…Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli…” (J 8,32)

Rozpoczynający się nowy rok szkolny 2020/21 ponownie nam przypomina, że proces kształcenia i wychowania młodego pokolenia to prowadzenie uczniów po ścieżkach wiedzy i wiary do poznania Prawdy. Święty Jan Paweł II, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy, Encyklikę FIDES ET RATIO rozpoczął słowami: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam duch zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy…”. Celem edukacji w szkole katolickiej jest przybliżenie uczniom prawdy o Bogu, poznanie prawdy o otaczającym świecie i prawach, które nim rządzą oraz odkrywanie i uznawanie prawdy o sobie samym, swoim wewnętrznym pięknie i swojej tożsamości. Tak prowadzona edukacja umożliwia uczniom integralny rozwój. Wielka jest zatem rola i odpowiedzialność każdego nauczyciela w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. U progu nowego roku szkolnego życzę więc wszystkim Nauczycielom, by troska o intelektualny rozwój uczniów, przekaz wiedzy i kształtowanie umiejętności rozbudziły w uczniach dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie dobra i piękna, przybliżały uczniów do prawdy. Życzę, by proces edukacji w szkole przebiegał w atmosferze szacunku wobec każdego człowieka, by uwzględnił wrażliwość na jego potrzeby. Wam Kochani Uczniowie życzę w nowym roku szkolnym czerpania radości ze zdobywania wiedzy, z rozwijania własnych uzdolnień. Życzę, by systematyczny wysiłek, jaki będziecie wkładać w zdobywanie wiedzy, przyniósł oczekiwane sukcesy. Życzę by kontakt z nauką i kulturą zachęcał Was, drodzy Uczniowie do podejmowania odpowiedzialności za własny rozwój! Niech cała wspólnota szkolna: nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice działają jako ludzie sobie bliscy, życzliwi, wzajemnie się wspierający w poszukiwaniu prawdy oraz odkrywaniu piękna i czynieniu dobra. Niech szkoła stanie się miejscem doświadczenia radości i przebaczenia, miejscem budowania Bożego Królestwa Prawdy i Miłości.

W ręce Patronki Stowarzyszenia Matki Bożej Niepokalanej oraz św. Jana Pawła II powierzam wszystkie wspólnoty szkolne i przedszkolne, zdrowie duchowe i fizyczne każdego ucznia, nauczyciela i rodzica. Składam w sercu Maryi wszystkie sprawy, problemy i radości oraz obawy i nadzieje nowego roku szkolnego 2020/2021.
Z pamięcią w modlitwie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Maria Chodkiewicz